Obecní zastupitelstvo

 

Volené orgány obce

Obec plní úkoly patřící do samosprávy obce  v rozsahu stanoveném zákony a v souladu s potřebami obce. Dále je zákony obci svěřen i výkon státní správy.

Území obce je správním obvodem a orgány obce jsou tudíž povinny zabezpečovat úkoly v přenesené působnosti. Vznik, zánik a základní pravidla upravuje zákon č. 128/2000 Sb., "O obecním zřízení".

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
- zákonem při vydávání obecně závazných vyhlášek
- v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona

Obec je spravována svým zastupitelstvem. Dalšími orgány obce jsou starosta, místostarosta a Obecní úřad.

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce; ve věcech patřících do přenesené působnosti , jen stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.